Đào tạo quản lý HCNS, cấp quản lý

Đào tạo quản lý hành chính nhân sự

Giới thiệu Tổng quan Chương trình Đào tạo Chuyên viên Nhân sự

Đào tạo cấp quản lý

Chương trình nhằm mục đích cung cấp những kỹ năng và kiến thức quản lý nền tảng cần thiết cho những nhà quản lý cấp trung nhằm giúp họ điều hành công việc một cách hiệu quả.

Đào tạo giám đốc nhân sự

Giám đốc nhân sự cần phải chuyên nghiệp trong hoạt động để phù hợp với sự phát triển chung của công ty và luôn kiểm tra các hoạt động của công ty để đảm bảo mọi hoạt động đi đúng hướng đã vạch ra, bao gồm cả thách thức tài chính và phi tài chính mà công ty sẽ phải đối mặt.