Đào tạo Giám đốc Tài chính

Đào tạo giám đốc tài chính

Đào tạo Giám đốc tài chính có kiến thức, có kỹ năng, có tầm nhìn để từ đó, thực hiện các nhiệm vụ của một Giám đốc tài chính (CFO) một cách chuyên nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của Doanh nghiệp.

Đào Tạo Giám Đốc Tài Chính (CFO)

Đào tạo Giám đốc tài chính có kiến thức, có kỹ năng, có tầm nhìn để từ đó, thực hiện các nhiệm vụ của một Giám đốc tài chính (CFO) một cách chuyên nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của Doanh nghiệp.

CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CHIEF FINANCIAL OFFICER)

Là một vị trí quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Vai trò của CFO chỉ sau Tổng giám đốc vì CFO nắm giữ các vị trí chủ chốt: quản lý rủi ro tài chính, thiết kế thương vụ và người truyền thông tài chính của doanh nghiệp.