Đào tạo

Kinh doanh, không phải là kiếm tiền, không phải là phụng sự xã hội, cũng không phải là kiếm tiền và phụng sự xã hội, mà là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội và không làm phương hại đến cộng đồng